433
0

ПРО ПОРЯДОК ВІДНЕСЕННЯ ФОНДОМ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ДО КЛАСУ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

У зв'язку з передачею Міністерству доходів і зборів України функцій адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Міністерство до­ходів і зборів України уповноважено здійснювати збір єдиного внеску, облік надходжень від його сплати та контроль за сплатою єдиного внеску, ве­сти реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та виконувати інші функції, передба­чені законодавством.

Виходячи з норм Закону про єдиний внесок та статті 47 Закону України «Про загальноо­бов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про­фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закон), розмір єдиного внеску підприємства залежить від класу про­фесійного ризику виробництва, до якого нале­жить підприємство за основним видом еко­номічної діяльності.

Згідно зі статтею 241 Закону Фонду соці­ального страхування від нещасних випадків на­дано право відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуван­ням виду його економічної діяльності та прово­дити перевірки достовірності поданих страху­вальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми влас­ності, виду діяльності та господарювання для віднесення   страхувальника  до   класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

На виконання 16 та 17 статей Закону про єдиний внесок ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі по­ложення, що затверджується центральним орга­ном виконавчої влади, що забезпечує формуван­ня та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Між центральним ор­ганом виконавчої влади, що забезпечує форму­вання та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом, що веде Дер­жавний реєстр, та фондами загальнообов'язково­го державного соціального страхування здійсню­ється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фонда­ми загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування.

Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 458 (далі - Порядок), передбачено, що у день отри­мання відомостей з реєстраційної картки, нада­них державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», орган доходів і зборів направляє відомості про юридич­них осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізич­них осіб-підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Фонд соціального страхування від нещас­них випадків за інформацією, отриманою від ор­гану доходів і зборів, відносить до класу про­фесійного ризику виробництва юридичну особу (її відокремленийпідрозділ) або фізичну особу -підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідом­лення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.

Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку взаємного обміну інформацією передаються органами доходів та зборів держав­ному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із за­значенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ органу доходів і зборів, в якому такого платника взято на облік, класу про­фесійного ризику виробництва платника єдино­го внеску за основним видом його економічної діяльності, реєстраційного номера платника єди­ного внеску.

Звертаємо увагу страхувальників, що відповідно до пункту 5 розділу II Положення про реєстр страхувальників, затвердженого на­казом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 458, Міністерство доходів і зборів України оприлюднює на власному офіційному веб-порталі дані з реєстру страхувальників про взяття на облік платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва.

Відповідно до статті 47 Закону зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється один раз на рік за результатами роботи страху­вальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встанов­люється з початку поточного року.

Слід відмітити, що відповідно до Порядку, у разі незгоди зі встановленим класом про­фесійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отри­мання виписки з Єдиного державного реєстру страхувальник узгоджує клас професійного ри­зику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від не­щасних випадків.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за заявою, отриманою від платника єдиного вне­ску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє органу доходів і зборів повідомлення про зміну класу професійного ри­зику виробництва.

На підставі такого повідомлення орган до­ходів і зборів вносить до реєстру страхуваль­ників запис про зміну класу професійного ризи­ку виробництва платника єдиного внеску.

Також нагадуємо, що страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізо­ваної продукції (робіт, послуг) за видами еко­номічної діяльності (далі - відомість розподілу).  Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічно, на підставі відомості розподілу, здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу про­фесійного ризику виробництва за його основним видом економічної діяльності.

Звертаємо увагу страхувальників, які вико­ристовують найману працю, що при заповнені звіту про суми нарахованої заробітної плати (до­ходу, грошового забезпечення, допомоги, ком­пенсації) застрахованих осіб та суми нарахова­ного єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування до органів доходів та зборів, в графах «Код основного виду еко­номічної діяльності, відповідно до якого вста­новлено клас професійного ризику» та «Клас професійного ризику виробництва» необхідно обов'язково вказувати код основного виду еко­номічної діяльності, відповідно до якого Фондом встановлено клас професійного ризику.

 

 

Відділення виконавчої дирекції Фонду в м.Первомайську

Обсудить